O NAS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

1. Aktu założycielskiego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.,
2.
Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst
   
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1020, 1540 ze zm.),
3.
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
    Kodeksu
cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, 1496 ze zm.),
4.
Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1577,
    z 2018
r. poz. 398, 650, 1544, 2219 ze zm.),
5.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073
    ze
zm.),
6.
Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z 2018 r.
   
poz.1496 i 1693 ze zm.).

Przedmiotem działalności Spółki jest budowa domów mieszk­alnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

 

Spółka może również:

 

1. nabywać budynki mieszkalne;

2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na
    zasadach najmu;
3.
wynajmować lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe oraz powierzchnie przeznaczone na reklamę zewnętrzną
    i inne powierzchni znajdujące się w zasobach Spółki;

4. sprawować, na podstawie umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi
    własności Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż
    powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,

5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,
    w szczególności polegającą na:

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury
    związanej z budownictwem mieszkaniowym,

b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

c) budowaniu obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych,

d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,

6. świadczyć usługi projektowe i wykonywać ekspertyzy związane z budownictwem mieszkaniowym
    i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.