WARUNKI NAJMU LOKALU

Zgodnie z art. 29a ustawy z dn. 26 października 1996 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Kwota partycypacji nie może przekroczyć 30% kosztów budowy lokalu.
 

Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:

1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 lub w art. 29a ust. 1, lub wybudowanego przy udziale finansowania zwrotnego, w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 2b, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż o:

a) 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób,

3) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. w innych przypadkach, niż wskazane w pkt 2, nie przekracza:

a) 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d) 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e) 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2,

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie mazowieckim za 2017 rok wynosi 5.219,09 zł., zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.11.2018r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w  2017 r.

Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

 

Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć towarzystwu deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego  w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

Ponadto, przed zawarciem umowy najmu przyszli najemcy zobowiązani są do wpłaty  kaucji zabezpieczającej, w wysokości równej 12–krotnemu miesięcznemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego.

Spółka realizuje inwestycje przy udziale m.st. Warszawy. Przyszli najemcy lokali mieszkalnych są kierowani przez m.st. Warszawa, które dysponuje prawem wskazywania najemców powstałych lokali mieszkalnych. 

 

Zasady przydziału lokali zostały uregulowane w zarządzeniu nr 1294/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy mieszkaniowej w ramach zasobu TBS.

 

Wzór wniosku o najem lokalu TBS wraz z załącznikami stanowi załącznik do zarządzenia. Do wniosku o najem lokalu TBS należy dołączyć zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Wnioski należy składać we właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy Urzędzie Dzielnicy.

http://sprawylokalowe.um.warszawa.pl/aktualnosci/informacja-dot-najmu-lokali-w-miejskich-tbs-ach?