Wymiana części pionów oraz poziomu rozprowadzającego instalację wodną i instalację przeciwpożarową w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Opalińskiej 5/7 .

Dodane 10-02-2020 przez redaktor
Numer
ZP/2020/6/ADM
Termin składania ofert
uwagi

1.    Przedmiot zamówienia:
Wymiana części pionów oraz poziomu rozprowadzającego instalację wodną i instalację przeciwpożarową w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Opalińskiej 5/7. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.
2.    Termin realizacji zamówienia: do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Oferty z dłuższym terminem realizacji zostaną odrzucone. 
3.    Kryteria oceny ofert
 cena oferty – 100%
4.    Termin związania ofertą: 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. 
5.    Wymagany okres gwarancji: na wykonane roboty budowlane nie krótszy niż 36 miesięcy. Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone. 
6.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
7.    Zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do Specyfikacji).

Aktualny termin składania ofert 26.02.2020 r. godz. 10:00