TBS

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

 1.  Aktu założycielskiego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o., Akt Założycielski.pdf

 2. ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1020, 1540 ze zm..),
 3. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, 1496 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219 ze zm.),
 5. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 ze zm.),
 6. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z 2018 r. poz. 1496 i 1693 ze zm.).

Przedmiotem działalności Spółki jest budowa domów mieszk­alnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Spółka może również:

 1. nabywać budynki mieszkalne;
 2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 3. wynajmować lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe oraz powierzchnie przeznaczone na reklamę zewnętrzną i inne powierzchni znajdujące się w zasobach Spółki;
 4. sprawować, na podstawie umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych; 
 5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności polegającą na:
  a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej
      z budownictwem mieszkaniowym,
  b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
  c) budowaniu obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych,
  d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.
 6. świadczyć usługi projektowe i wykonywać ekspertyzy związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.