INFORMACJE DLA NAJEMCÓW / KOMUNIKATY

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 10. 09. 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( Dz. U. z 2015r., z dnia 10.10. 2015 r. poz. 1582) oraz w nawiązaniu do  umowy najmu lokalu Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. przypomina o obowiązku złożenia w terminie  do dnia 31. 05. 2019 r.  aktualnych deklaracji o dochodach osiągniętych przez  gospodarstwo domowe w 2018 r.

W oparciu o art.30 ust. 5, 2)  w/w ustawy,  w przypadku niezłożenia przez Najemcę deklaracji w terminie, o którym mowa  powyżej, Spółka może wypowiedzieć umowę najmu.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury (pismo z dnia 07. 09. 2009 r., znak BS – WUZ - 053-K-327/09 )  dochód do deklaracji jest ustalany na podstawie  ustawy z dnia 26. 07. 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.).

Do deklaracji winny być wpisywane kwoty z kolumny D formularzy rozliczeniowych PIT t.j. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

Deklaracja dostępna jest w dziale: DO POBRANIA.